Gewogs

Toedwang Gewog Administration under Punakha
Toedpisa Gewog Administration under Punakha
Talo Gewog Administration under Punakha
Shengana-Bjemi Gewog Administration under Punakha
Lingmukha Gewog Administration under Punakha
Kabjisa Gewog Administration under Punakha
Guma Gewog Administration under Punakha
Goenshari Gewog Administration under Punakha
Dzomi Gewog Administration under Punakha
Barp Gewog Administration under Punakha