ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

Notification Period:
24 November 2021
To
13 December 2021

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ གཡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ (སྐྱེས་ལོ་ ༡༨-༥༠ ནང་འཁོད་འབད་མི) འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་མི་སྟོབས་ཡིག་ཚང་ནང་ དབྱིན་ཚེས་༡༣/༡༢/༢༠༢༡ ཡང་ན་དེ་གི་ཧེ་མ་བཙུགས་གནང་། 

  ༡- གཡོག་གི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་དང་མཉམ་གཅིག་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ནི། 
  ༢- ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཡོག་གི་འབྲི་ཤོག་ ༤/༡
  ༣- ཆ་གནས་ཡོད་པའི་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར།
  ༤- ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་ལག་ཁྱེར།
  ༥- ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདྲ་པར།
  ༦- སློབ་རིམ་ ༡༠ དང་སློབ་རིམ་ ༡༢ ་སྐུགས་ཁྲམ་དང་ལག་ཁྱེར།

 

ཁ་གསལ་སྦེ་མཁྱེན་ནི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢༔༥༨༤༡༢༡/༥༨༤༥༣༤ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།

ཁ་གསལ་གནས་ཚུལ་དོན་ལུ་འོག་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ཕབ་ལེན་མཛད་གནང་།

Attachment Size
vacancy announcement.pdf 401.86 KB