གནས་ཚུལ།

4th DT

4th Dzongkhag Tshogdu

02 April 2024

The 4th Dzongkhag Tshogdu session of 3rd Local Government, Punakha Dzongkhag commenced today. The session was chaired by the Dzongkhag Tshogdu Thrizin. The Session began with the review of the resolutions of the 3rd DT session followed by deliberation on
Whitewashing of Chorten (𝘊𝘩𝘰𝘳𝘵𝘦𝘯 𝘒𝘶𝘬𝘢𝘳 𝘚𝘰𝘦𝘭𝘯𝘪) as a build-up program for the celebration of 116th National Day.

Whitewashing of Chorten (𝘊𝘩𝘰𝘳𝘵𝘦𝘯 𝘒𝘶𝘬𝘢𝘳 𝘚𝘰𝘦𝘭𝘯𝘪) as a build-up program for the celebration of 116th National Day

14 December 2023

Punakha Dzongkhag Administration in collaboration with Gewog Administrations and Regional offices has done the whitewashing of Chorten (𝘊𝘩𝘰𝘳𝘵𝘦𝘯 𝘒𝘶𝘬𝘢𝘳 𝘚𝘰𝘦𝘭𝘯𝘪) as a build-up program for the celebration of 116th National Day.
p

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༡༨ གི་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས།

19 October 2023

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དྲགོས་ཀརྨ་ལྷ་མུ་རྡོ་རྗེ་གི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ ༢༠༢༣ གི་ཟིན་བྲི་ རྫོང་ཁག་ཆོགས་འདུ་ཁང་ནང་སྤྱན་འབུལ་གནང་ཡི།