གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཤ྄གས་ཡོད་པའི་ལླ་གཡོགཔ་བརྟག་ཞིབ་ནང་གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ།

Notification Period:
02 November 2021
To
04 November 2021

གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཤ྄གས་ཡོད་པའི་ལླ་གཡོགཔ་བརྟག་ཞིབ་ནང་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ།

 

སྤུངས་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་  གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཤ྄གས་ཡོད་པའི་ལླ་གཡོགཔ་བརྟག་ཞིབ་ནང་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

Tགདམ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོམ་གི་ཐོ་བཀོད་ ཁ་གསལ་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་འདི་ཡོད།

 ཨང་།  མིང་།   ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱར་ཨང་། ཆགས་ཡུལ། དྲན་གསོ།
 ༡  ཀུན་ལེགས་ ཡུ་སྒྲོན།  ༡༡༡༠༢༠༠༥༤༧༠ ཁུ་ར་་ཐང་། ༡༧༩༦༦༧༤༥
 ༢  བསོད་ནམས་ ལྷ་མོ།  ༡༡༩༡༣༠༠༢༤༦༧ ཁུ་ར་་ཐང་། ༧༧༢༢༨༢༩༥
 ༣  རྟན་སྒྲིན ལྷ་མོ།  ༡༡༠༠༤༠༠༠༧༩༨ ཁུ་ར་་ཐང་། ༧༧༢༤༡༥༠༣
 ༤  པུརཔ་ སྒྲོམ།  ༡༡༩༠༨༠༠༠༤༢༡ ཁུ་ར་་ཐང་། ༧༧༤༠༩༠༩༤

 

བརྗེད་ཐོ།:  ཁ་གསལ་སྦེ་མཁྱེན་ནི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་གནས་སྡུད་འགོ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༡༧༧༧༦༨༣༡༠༧ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།

 

Attachment Size
Selected Candidates for Labour fource Surveypdf.pdf 387.2 KB