རིན་བསྡུར།

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ གཡུར་བ་ མི་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་གསལ་ནི་བྲོ་འདོད་ཡིག་གུ།

Notification Period:
Thu, 16 January 2020
To
Thu, 23 January 2020
ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་ནང་འཁོད་ལམ་ གཡུར་བ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་་བཟོ་ནི་བློ་འདོད་ཡི་གུ།

རྟ་ལོག་སྤྱི་འོག་ནང་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཁང་རྐྱབ་ནི་རིན་བསྡུར་།

Notification Period:
Mon, 13 January 2020
To
Mon, 27 January 2020
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་སྤུ་ན་ཁ་གི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་མི་རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གི་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་ རྟ་ལོག་སྤྱི་འོག་ནང་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཛོམས་འདུ་ཁང་རྐྱབ་ནི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙུག་གནང་།

ནོརཔ་སྒང་ལས་རྣོརཔ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙུག་གནང་།

Notification Period:
Mon, 13 January 2020
To
Mon, 27 January 2020
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་སྤུ་ན་ཁ་གི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་མི་རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གི་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་ ནོརཔ་སྒང་ལས་ནོརཔ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙུག་གནང་།

རྒེད་འོག་སྙུམ་འཁོར་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཉམས་བཅོས་བློ་འདོད་ཡི་གུ།

Notification Period:
Mon, 13 January 2020
To
Mon, 27 January 2020
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་སྤུ་ན་ཁ་གི་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ འབྲུག་མི་རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གི་ རྟ་ལོག་རྒེད་སྙུམ་འཁོར་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ཉམས་བཅོསཀྱི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙུག་གནང་།