ལཱ་གཡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ བཙགས་ཐོ་འབད་མི་ངོམ།

Notification Period:
11 July 2022
To
13 July 2022

སྤུངས་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལཱ་གཡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ བཙགས་ཐོ་འབད་མི་ངོམ་ཚུ་ དྲི་བ་དྲི་ལན་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་ལུ་ཁ་གསལ་སྦྱར་དེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་སོའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་གནམ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་་ འབྱོན་གནང་ཟེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

            ཨང་།                     གོ་སའི་མིང་གནས།                         དྲི་བ་དྲི་ལན་གི་ཚེས་གྲངསཨ
༡་ དབྱིན་སྐྱད། ༡༣/༠༧/༢༠༢༢
༢་

རྩིས།

༡༣/༠༧/༢༠༢༢
༣་

ས་ཆ་རིག་པ།

༡༣/༠༧/༢༠༢༢
༤་ རྫོང་ཁ། ༡༣/༠༧/༢༠༢༢
༥་ སྤྱིར་བཏང་། ༡༤/༠༧/༢༠༢༢

 

        

 

Attachment Size
CamScanner 07-11-2022 17.48.pdf 1.6 MB