སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ གཡུར་བ་ མི་ལམ་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་གསལ་ནི་བྲོ་འདོད་ཡིག་གུ།

Notification Period:
Thu, 16 January 2020
To
Thu, 23 January 2020

ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་ནང་འཁོད་ལམ་ གཡུར་བ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་་བཟོ་ནི་བློ་འདོད་ཡི་གུ།

 

Attachment Size
Letter of Intent for Khuruthang Throm.pdf 40.64 KB