ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

Notification Period:
10 October 2022
To
21 October 2022

སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ གཡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ (སྐྱེས་ལོ་ ༡༨-༥༠ ནང་འཁོད་འབད་མི) འོས་འབབ་ཅན་ཚུ་གིས་ཞུ་ཚིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ "Zhiyog Recruitment System" ནང་ དབྱིན་ཚེས་༢༡/༡༠/༢༠༢༢ ཡང་ན་དེ་གི་ཧེ་མ་བཙུགས་གནང་། 

ཁ་གསལ་སྦེ་མཁྱེན་ནི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢༔༥༨༤༡༢༡/༥༨༤༥༣༤ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།

ཁ་གསལ་གནས་ཚུལ་དོན་ལུ་འོག་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ཕབ་ལེན་མཛད་གནང་།

1. Jhali Phumi, Punakha Dzongkhag

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/12

2. Security Guard, Sewla

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/10

3. Cook, Thinleygang Primary School

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/8

4. Cook, Tashidingkha HSS

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/7

5. Caretaker, Tashidingkha HSS

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/5

6. Caretaker, Nawakha PS

https://jobs.rcsc.gov.bt/Application/VacancyDetail/4770/1